Privacyregelement

Inleiding

Rivas ledenorganisatie is onderdeel van Stichting Rivas Zorggroep. Rivas waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt, en stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Rivas ledenorganisatie verwerkt gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rivas ledenorganisatie van u als lid verwerkt in het kader van de te leveren diensten, producten, activiteiten, events en overige voordelen. Het totaal van deze leveringen wordt aangeduid als het Servicepakket. Dit Servicepakket biedt ondersteuning aan u als lid op het gebied van gezondheid, veiligheid, leefstijl, preventie en bevordert Rivas als zorgaanbieder. Dit Servicepakket kan aanvullend zijn op die van Rivas woon- en thuiszorg en wordt niet gefinancierd door de wet langdurige zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Ziektekostenverzekeringswet (Zvw).

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Met dit privacyreglement willen wij duidelijk maken waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, onder welke voorwaarden wij de gegevens van u verstrekken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Ook heeft u privacy rechten die we in dit reglement verder toelichten.

In dit reglement wordt er gesproken over ‘leden’, omdat u niet alléén als persoon maar als huishouden lid bent van Rivas ledenorganisatie. Dit betekent dat u één lidmaatschap heeft voor alle inwonende gezinsleden.

Dit privacyreglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur met ingangsdatum: 26 maart 2019

1. Welke persoonsgegevens worden door Rivas ledenorganisatie verwerkt en waarom?

Rivas ledenorganisatie verwerkt persoonsgegevens van haar leden op basis van de overeenkomst met u uitvoeren (artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG). Hierbij worden er niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk. Rivas ledenorganisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

Naam, adres, postcode, woonplaats, land, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mail, burgerlijke staat, IBAN-nummer.

De doeleinden voor het verwerken van deze gegevens zijn:

 • Administratie te voeren ten behoeve van het lidmaatschap;
 • Facturatie te verzorgen en betalingen te administreren;
 • Informatie te verstrekken over het Servicepakket (producten
 • en diensten);

 • U in contact te brengen met samenwerkingspartners;
 • Het promoten van ledendagen/evenementen;
 • Met u in contact te treden, vragen en/of klachten te kunnen
 • afhandelen;

 • Aanmelding verzorgen voor en het versturen van een digitale
 • nieuwsbrief;

 • Evaluatie van de dienstverlening;
 • Het promoten van Rivas als dienst- en zorgverlener.

Kiest u ervoor om via een contactpersoon van u met Rivas ledenorganisatie te communiceren? Dan registreren we ook de namen en contactgegevens van uw contactpersoon. Het lidmaatschap van Rivas ledenorganisatie geldt namelijk voor het hele huishouden. Daarom kan Rivas ledenorganisatie ook de namen van uw gezinsleden registreren.

2. Wanneer kan Rivas ledenorganisatie mijn persoonsgegevens doorgeven aan anderen?

Rivas ledenorganisatie verstrekt uw gegevens niet aan derden en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met als doel de overeenkomst die we met u zijn aangegaan uit te voeren.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Rivas ledenorganisatie worden verwerkt door zogenoemde (sub-)verwerkers. Deze (sub-)verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Rivas ledenorganisatie en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. Deze (sub-)verwerkers zien wij als derde partijen. Indien Rivas ledenorganisatie uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere, dan de hierboven genoemde, doeleinden worden gebruikt, tenzij wij van u van tevoren uw expliciete toestemming hebben verkregen. Daarnaast is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van wettelijke verplichtingen. Aan (sub-)verwerkers worden strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig en juist omgaan met uw persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

3. Mijn privacyrechten

Als lid heeft u een aantal privacyrechten. Deze rechten zijn:

 • lRecht op inzage en afschrift
  U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens, die worden verwerkt, in te zien of hiervan
  een afschrift te ontvangen.
 • lRecht op rectificatie en aanvulling
  U heeft het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te corrigeren, waaronder delen
  te verwijderen.
 • lRecht op vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ te worden)
  U kunt in een aantal specifieke gevallen vragen aan Rivas ledenorganisatie om gegevens te
  wissen. Dit kan niet voor de onderdelen die genoemd staan onder de vraag ‘Hoe lang worden
  mijn gegevens door Rivas ledenorganisatie bewaard?’, omdat hiervoor een wettelijke
  bewaartermijn geldt. Het is wel mogelijk in overleg delen van uw dossier te laten verwijderen.
 • lRecht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht minder gegevens te laten verwerken wanneer u van mening bent dat
  gegevens onjuist zijn of niet van toepassing zijn voor de doeleinden waarvoor Rivas
  ledenorganisatie de gegevens zou moeten gebruiken.
 • lRecht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • lRecht op dataportabiliteit
  Dit betekent dat u het recht hebt om persoonsgegevens die u aan Rivas ledenorganisatie
  heeft verstrekt over te dragen aan bijvoorbeeld een andere zorgverlener. Rivas
  ledenorganisatie moet deze gegevens op een begrijpelijke en gestructureerde manier
  overdragen.

U kunt gebruikmaken van deze rechten en daarover een verzoek indienen bij Rivas ledenorganisatie. U kunt uw verzoek richten aan ledenorganisatie@rivas.nl Rivas ledenorganisatie reageert binnen een maand schriftelijk of per e-mail op uw verzoek. Als Rivas ledenorganisatie niet aan uw verzoek tegemoet kan komen, wordt duidelijk aangegeven waarom niet. Het kan namelijk voorkomen dat Rivas ledenorganisatie de gegevens op grond van een wettelijke verplichting moet bewaren, bijvoorbeeld ten behoeve van financiële verantwoording.

5. Hoe lang worden mijn gegevens door Rivas ledenorganisatie bewaard?

Rivas ledenorganisatie bewaart persoonsgegevens van leden niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze (gegevens) worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

De bewaartermijnen zijn:

 • Lidmaatschap gegevens na beëindiging lidmaatschap einde kalenderjaar
 • Financiële gegevens 7 jaar
 • Klachten 2 jaar na afhandeling van de klacht

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd.

6. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Rivas ledenorganisatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, vervalsing, onrechtmatige inzage, verspreiding, of enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens. Rivas ledenorganisatie houdt zich aan de Code voor informatiebeveiliging, in de zorg ook wel bekend als de NEN 7510 en ISO27001.

7. Waar slaat Rivas ledenorganisatie mijn gegevens op?

Uitgangspunt is altijd dat Rivas ledenorganisatie zo min mogelijk gegevens verzamelt en niet of niet langer dan noodzakelijk bewaart. Rivas ledenorganisatie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte ‘EER’. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties vindt alleen plaats wanneer dit noodzakelijk is, er geen andere keuze is en wanneer aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.

8. Heeft u een klacht of vraag?

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit bespreken met de klachtenfunctionaris van Rivas Zorggroep. Wanneer u hier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
Klachtenfunctionaris
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
e-mail: klachtenfunctionaris@rivas.nl

Functionaris gegevensbescherming
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
e-mail: privacy@rivas.nl

Mocht u van mening zijn dat uw klacht door Rivas ledenorganisatie niet juist is afgehandeld en/of hiermee uw persoonsgegevens onrechtmatig door Rivas ledenorganisatie worden verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
telefoonnummer 088 – 1805 250 (gratis)

9. Wijziging van dit reglement

Rivas ledenorganisatie kan dit reglement wijzigen en/of onderdelen toevoegen.